آزمایش مایکسون- مورلی

اهداف آزمایش:

1

 

- آشنایی با تداخل سنج مایکلسون –مورلی

2

 

-مدرج کر دن تداخل سنج مایکلسون –مورلی

3

 

-اندازه گیری طول موج سبز لامپ جیوه

وسایل آزمایش:

لامپ لامپ سدیم همراه با پایه میله نگهدارنده وحفاظ منبع لامپ سدی دستگاه تداخل سنج

مایکلسون-مورلی لامپ جیوه با پایه نگهدارنده پایه کوچک محفظ گاز

تئوری آزمایش:

تداخل سنج مایکلسون یکی از تداخل سنج های سکافت دامنه است که درآن دامنه پر توهای

یک چشمه ای گسترده تقسیم و دو دسته موج همدوس وهم دامنه ایجاد می گردد.این دو دسته

پر تو مسیر های مختلفی راطی نموده وپس از ایجاد اختلاف راه بین دو پرتوی مجددا انها را به

هم رسانده ودر یک راستا هدایت می کند تا با هم تداخل نمایند

اجزای تشکیل دهنده آزمایش مایکلسون

که عمود برهم ودر فاصله مساوی از یک تیغه تقسیم کننده دامنه قراردارد.

 

M2وM1 1 .دوآینه مسطح

( متوازی السطوح نیمه الومینیم اندود است که در مقابل یک چشمه نورگسترده قرار دارد

 

P1 این تیغه )

2

 

.هر پرتوی رسیده به این تیغه به دو پرتو با دامنه در دو امتداد عمود برهم به سمت اینه های مسطح

پیش می روند تقسیم می شوندپرتو ها پس ازبرخورد باآینه ها باز تابش می شوند وبه نقط

 

M2وM1

ه تقسیم اولیه باز می گردند و هر یک بع دو قسمت تقسیم ،که یک قسمت به محل اولیه در روی منبع

بر گشته وقسمت دیگه در یک امتداد واحد برروی پرده تداخل می کند

است

 

(P1) دارای ضخامت وجنس یکسان با تیغه (P2)3 .تیغغ جبران کننده

3

منطبق میشو

 

M2 در تیغه نیمه گذرابر تصویر M1 از 0 یکسان باشد.تصویر M1وM2 اگر فاصله آینه های

خواهدشد وشکل فریزها

 

2d راجلو یا عقب ببریم اختلاف را نوری دو پرتو در تابش عمودی M2واگر

تداخلی دایره ای خواهد شد.

البته برای تشکیل فریزها باید دو شرط مهم تامین شود:اول آنکه منبع نور گسترده باشد برای این

منظور از شیشه مات استفاده می شود دوم آنکه منبع نور تکرنگ یا تقریبا چنین باشد .

اگر پرتو فرودی با زاویه نسبت به پرتو عمودی به دستگاه بتابد ,اختلاف را نوری دو پرتو

با توجه شکل بالا برابر است با .

𝚲

 

 

 

=2I1I2-I1H=

𝟐𝒅𝐜𝐨𝐬𝜽

 

 

 

−𝟐𝒅 𝒕𝒂𝒏𝜽𝒔𝒊𝒏𝜽

=2d(

 

 

 

𝟏𝒄𝒐𝒔𝜽𝐬𝐢𝐧1𝜽𝒄𝒐𝒔𝜽)=2d 𝟏 –𝐬𝐢𝐧2𝜽𝒄𝒐𝒔𝜽=2dcos

𝛉

𝚲

 

 

=𝟐𝒅𝒄𝒐𝒔𝜽=(𝟐𝒎−𝟏)

𝝀𝟐

تداخل دو پرتوی سازنده واگر

 

 

m =0,1,2,3., . باشد که 𝚲=𝟐𝒅𝒄𝒐𝒔𝜽=𝒎𝝀

که اگر